pomodoro, mozzarella, pomodoro, pancetta, zucchine, melanzane, olive, gorgonzola